Mọi liên lạc với ASTCO, quý vị có thể liên lạc qua các chi tiết sau đây:

Email:                    info@astco.com.au
Postal Address:    ASTCO, GPO Box 5241 Melbourne, Vic 3001

 

Staff phone numbers & email addresses

  • Tri Nguyen:             +61 423 814 851 / tri.nguyen@astco.com.au
  • Nhu Nguyen:           +61 413 515 308 / nhu.nguyen@astco.com.au
  • Tin Nguyen:             +61 431 719 888 / tin.nguyen@astco.com.au
  • Kim Nguyen:           +61 452 567 589 / kim.nguyen@astco.com.au
  • Cuong Vu:                +61 405 430 789 / cuong.vu@astco.com.au
  • Dinh Anh Nguyen: +61 410 417 609 / anh.nguyen@astco.com.au